Tagság

A. TELJESJOGÚ TAGSÁG

1. A KGK tagja lehet minden egyetemi hallgató, aki tagja a KMDSZ-nek, és érdeklõdést tanúsít a közgazdaságtan iránt.
2. A KGK tagjának tekinthetõek azok a személyek, akik eleget tesznek a fenti pontnak és Belépési nyilatkozatot töltöttek ki.

B. TISZTELETBELI TAGSÁG

1. A KGK tiszteletbeli tagjai lehetnek olyan személyek, akik jelentõs segítséget nyújtottak vagy nyújtanak a KGK céljainak megvalósulásáért.
2. A tiszteletbeli tagok felvételérõl a Közgyûlés 2/3-os többséggel dönt.

TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Minden tag élhet a szabad és demokratikus véleménynyilvánítás jogával.
2. A KGK bármely tisztségébe azok és csakis azok a teljes jogú egyetemi hallgatók választhatók, akik KGK tagok.
3. A teljes jogú tagok egy szavazati joggal rendelkeznek a Közgyûlésen.
4. A tiszteletbeli tagok nem rendelkeznek szavazati joggal.
5. A teljes jogú tagok részt vehetnek a KGK rendezvényein. Abban az esetben, ha az adott KGK rendezvény létszáma korlátozott, akkor ez a jog úgy értelmezendõ, hogy bármely teljes jogú tagnak joga van pályázni az adott rendezvényen való részvételre. A pályázat kiírása és lebonyolítása az Elnökség feladatkörébe tartozik.
6. A rendes tagok tagviszonya a következõ négy esetben szûnik meg:
- ha a tag írásban benyújtja a Kilépési Nyilatkozatot
- ha a Közgyûlés 4/5-ös többséggel úgy dönt, hogy a tagot kizárja a szervezetbõl
-. ha a tag kilép a KMDSZ-bõl
- a tag halála esetén

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

* A. Közgyûlés

1. A KGK fõ döntéshozó fóruma a Közgyûlés
2. A Rendes Közgyûlést félévente kell összehívni.
3. A Rendes Közgyûlés összehívása az elnök feladatkörébe tartozik
4. Rendkívüli Közgyûlést hívhat össze: az elnökség bármely két tagja.
5. Az elnök köteles Rendkívüli Közgyûlést összehívni abban az esetben, ha a tagok egy harmada írásban kéri ezt vagy Bizalmatlansági Indítvány esetén.
6. A Bizalmatlansági Indítványt érvényes ha a tagok legalább egyharmada aláírja. Ez az indítvány a tagok bizalmát vizsgálja az adott elnökségi taggal, mint személlyel szemben. Ha az összehívott Közgyûlés kétharmada megszavazza a Bizalmatlansági Indítványt, akkor az illetõ elnökségi tag elveszti elnökségi tag minõségét. Helyette a Közgyûlés új elnökségi tagot választ, akinek mandátuma a legközelebbi Tisztújító Közgyûlésig szól.
7. Úgy a Rendes, mint a Rendkívüli Közgyûlést napirendi pontjaival együtt az összehívónak kötelessége legalább 72 órával a gyûlés kezdete elõtt, a tagok nyilvánosságára hozni.
8. Az összehívott Közgyûlés akkor döntõképes, ha a rendes tagok fele jelen van.
9. A Közgyûlést az elnök vagy az általa kijelölt személy vezeti. Az elnök hiányában az ülésvezetõnek az elnök által aláírt írott felhatalmazása kell legyen.
10. Egy kérdés akkor tekinthetõ elfogadottnak, ha a jelenlevõk fele, plussz egy személy IGEN-nel szavazott a felvetett kérdésre.
11. A Közgyûlés választja meg az Elnökséget, a minden évben összehívott Tisztújító Közgyûlésen A Tisztújító Közgyûlés, Rendes Közgyûlésnek számít. A Tisztújító Közgyûlést az egyetemi év elsõ félévének az elsõ felében kell megtartani.

* B. Elnökség

1. Az Elnökség két Közgyûlési idõszak között vezeti a szervezetet, õ dönt az operatív kérdésekben.
2. Az elnökségi üléseket az elnök vagy az általa kinevezett személy vezeti.
3. Az Elnökség 5 tagból áll: elnök, gazdasági alelnök, titkár, szervezési alelnök, belügyi-külügyi alelnök.
4. Az elnök feladata, hogy összehangolja az alelnökök munkáját, a
5. Közgyûlés és az Elnökség üléseit vezesse vagy nevezzen ki egy személyt ennek a feladatnak az ellátására, képviseli a szervezetet más szervezetek, személyek elõtt.
6. A gazdasági alelnök felel a szervezet mûködéséhez (beleértve a rendezvényeket is) szükséges anyagi háttér létéért, az elszámolások és pénzügyi beszámolók elkészítéséért.
7. A titkár felel a szervezet jegyzõkönyveinek vezetéséért (Közgyûlési és Elnökségi ülések Jegyzõkönyvei), a szervezet nyilvántartásáért (beleértve a tagnyilvántartást, a programbeszámolókat és egyebeket), a leltárért.
8. A szervezési alelnök felel az éves program kidolgozásáért és megvalósításáért.
9. A belügyi-külügyi alelnök felel a szervezet meglévõ kapcsolatainak ápolásáért és újak kialakításáért, valamint a tagság pontos és idõbeni tájékoztatásáért.
10. Minden alelnök köteles írásban beszámolni a Közgyûlés elõtt.
11. Az elnökségi tagok mandátuma a következõ Tisztújító Közgyûlésig szól.
12. Egy elnökségi tag a Közgyûlés vagy az Elnökség elõtt mondhat le.
13. A mandátum lejárta elõtt lemondó elnökségi tag ideiglenes helyettesítésérõl az Elnökség dönt. Ilyen esetben Rendkívüli Közgyûlést kell összehívni két héten belül, ahol a legközelebbi Tisztújító Közgyûlésig új elnökségi tagok kell megválasztani a lemondott helyére.

Megosztás

Látogass meg Facebook-on is

Árfolyam

1970-01-01

Levelezőlista

Powered by us.groups.yahoo.com

Partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
 

Keresés